KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ ONAY FORMU

Kurumunuz ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin (isim, soyisim, meslek bilgisi, etkinlik kapsamında elde edilecek görseller ve kamera kayıtları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) İstek Okulları (İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş) ile işbirliği nezdinde yapılan etkinliklere, konferanslara veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

İSTEK Okulları ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal imha etmeyi ve durumu İstek Okulları yetkililerine bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Kurum’un zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.